โรงเรียนการบินทหารบก เส้นทางสู่การเป็นนักบิน

เสียงอากาศยานของกองทัพบกที่บินอยู่บนท้องฟ้า เพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกองทัพ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าอากาศยานจะได้มีการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีไปสู่ความทันสมัยเท่าใดก็ตาม ส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่ทำให้อากาศยานเหล่านั้นบินอยู่บนท้องฟ้าได้ และสามารถปฏิบัติภารกิจของกองทัพให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ก็คือ นักบิน และช่างอากาศยานของกองทัพบก ”

ซึ่งถือว่าเขาเหล่านั้นเป็นบุคลากรที่สำคัญของ สายวิทยาการการบินทหารบก โดยบุคลากรทั้งสองประเภทนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีความความรู้ความสามารถ มีความกล้าหาญเสียสละ และมีความพร้อมสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจที่พิเศษกว่าบุคคลทั่วไป เพราะเขาจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยานในทุกรูปแบบของภารกิจ ตั้งแต่ภารกิจด้านธุรการทั่วไป จนถึงภารกิจด้านยุทธการที่มีความเสี่ยงภัยสูงจากสถานการณ์ของข้าศึก นอกเหนือจากความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจบนอากาศยานเป็นประจำอยู่แล้วก็ตาม

ดังนั้นการที่กองทัพบกจะผลิตบุคลากร ประเภทนักบิน และช่างอากาศยาน จะต้องมีขั้นตอนการคัดเลือกและมีกระบวนการให้การฝึกศึกษาที่มีความเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสากล เพื่อให้ได้ นักบิน และช่างอากาศยานของกองทัพบกที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ในการตอบสนองภารกิจของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
ดังนั้นเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงขั้นตอนการคัดเลือกรวมถึงกระบวนการฝึกศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรประเภทนักบิน และช่างอากาศยานของกองทัพบก กระผมจึงขอนำท่านผู้อ่านได้ทราบถึง “ เส้นทางสู่การเป็นนักบิน และช่างอากาศยานของกองทัพบก ” แต่สำหรับในฉบับนี้กระผมขอนำเสนอในส่วนของ “ เส้นทางสู่การเป็นนักบินของกองทัพบก ” เป็นลำดับแรกก่อน และในโอกาสต่อไปจะมานำเสนอในส่วนของช่างอากาศยานให้ได้ทราบ
 
* ความเป็นมาของหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก
 
โรงเรียนการบินทหารบก จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นสถาบันในการผลิตและเพิ่มพูนความรู้ให้กับกำลังพลของสายวิทยาการการบินทหารบก โดยเฉพาะนักบิน และช่างอากาศยาน ตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งโรงเรียนการบินทหารบกขึ้นมา กองทัพบกได้อนุมัติให้โรงเรียนการบินทหารบกดำเนินการเปิดการศึกษา หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก เป็นประจำทุกปี โดยในการเปิดหลักสูตรการศึกษารุ่นแรกๆ กระบวนการฝึกศึกษาจะเป็นในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากกำลังพลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิษย์การบินจากต่างประเทศ ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา และในเวลาต่อมาได้มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรในส่วนของสายวิทยาการการบินทหารบกขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการฝึกศึกษาของโรงเรียนการบินทหารบก โดยใช้แนวทางมาจากหลักสูตรการฝึกศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากยุทโธปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอากาศยานส่วนใหญ่ที่ได้รับการบรรจุเข้าประจำการเป็นยุทโธปกรณ์ที่กองทัพบกได้จัดหาหรือได้รับความช่วยเหลือมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 

โรงเรียนการบินทหารบก 
จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก
โดยเป็นไปตามประกาศการรับสมัครของ กรมยุทธศึกษาทหารบก
ซึ่งจะเปิดรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก ประมาณเดือน มิถุนายน ของทุกปี
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก จะต้องเป็น นายทหารสัญญาบัตรทั่วไป
( ชั้นยศไม่เกินร้อยโท ) หรือ นายทหารประทวนชาย ที่สังกัดกองทัพบก
โดยต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ( มีผลการศึกษาวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าวิชาละ ๖ หน่วยกิต ) และอายุไม่เกิน ๒๗ ปีบริบูรณ์ ( ยกเว้นผู้สมัครประเภท นักเรียนนายร้อยฯ โรงเรียนการบินทหารบกจะรับสมัครและคัดเลือกก่อนสำเร็จการศึกษาในชั้น ปีที่ ๔ ) สำหรับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เป็นต้นไปจะเพิ่มการรับจากบุคคลพลเรือน( ชาย ) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และอายุไม่เกิน ๒๗ ปีบริบูรณ์ เช่นเดียวกัน แต่จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ ต้องสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ มาแล้ว ( โดยจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานข้าราชการ ในระหว่างที่เข้ารับการศึกษา )
 
การสอบคัดเลือกความรู้ภาควิชาการ
 
สำหรับขั้นตอนการคัดเลือกและกระบวนการฝึกศึกษาของหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก พอสรุปได้ดังนี้
 
* การรับสมัครและการคัดเลือกมีขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด ๖ ขั้นตอน คือ
 
ขั้นตอนที่ ๑. การรับสมัคร และตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัคร ณ โรงเรียนการบินทหารบก
ขั้นตอนที่ ๒. การทดสอบความรู้ภาควิชาการ ณ โรงเรียนการบินทหารบก โดยมีการทดสอบในวิชา วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบิน ( PHYSICS AND MATHEMATICS FOR AVIATION ) และ วิชาภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนที่ ๓. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ โรงเรียนการบินทหารบก ซึ่งเป็นการทดสอบในท่า มาตรฐานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปีของกองทัพบก คือ ท่าดันพื้น , ท่าลุกนั่ง และการวิ่งระยะทาง ๒ กิโลเมตร
 


การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 
* เมื่อผ่านการคัดเลือกทั้งสามขั้นตอนแล้ว โรงเรียนการบินทหารบกจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นต้นไว้ประมาณ ๑๐๐ นาย เพื่อดำเนินการคัดเลือกขั้นตอนต่อไป
 
ขั้นตอนที่ ๔. การตรวจสุขภาพร่างกาย และทดสอบจิตวิทยาการบิน ณ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ ( สวบ.พอ. ) ซึ่งจะเป็นการตรวจสุขภาพร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิตของผู้สมัครแต่ละบุคคลอย่างละเอียด เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง และมีสภาวะจิตใจพร้อมที่จะเป็นนักบินได้อย่างมีคุณภาพ
 
* เมื่อดำเนินการในขั้นตอนที่สี่แล้ว โรงเรียนการบินทหารบกจะประกาศรายชื่อทั้งหมดสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกาย และทดสอบจิตวิทยาการบิน พื่อดำเนินการคัดเลือกขั้นตอนต่อไป
 
ขั้นตอนที่ ๕. การทดสอบบุคลิกภาพ และสอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนการบินทหารบก โดยขั้นตอนนี้ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาบุคลิกภาพลักษณะท่าทางความเหมาะสมในการเป็นนักบิน ทหารบก โดยเฉพาะผู้สมัครที่เป็นนายทหารประทวนหรือบุคคลพลเรือน เมื่อได้รับการ คัดเลือกเข้ารับการศึกษาแล้ว สิทธิที่ได้รับสิ่งหนึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการแต่งตั้งยศ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ( ว่าที่ร้อยตรี ) ของกองทัพบกด้วย
 
การทดสอบบุคลิกภาพ และสอบสัมภาษณ์
 
* เมื่อดำเนินการในขั้นตอนที่ห้าแล้ว โรงเรียนการบินทหารบก จะจัดลำดับที่ตามผลคะแนนที่ได้ดำเนินการคัดเลือกทั้งหมด และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา รวมทั้งผู้ที่เป็นตัวสำรอง ตามจำนวนที่ กองทัพบกได้อนุมัติงบประมาณให้เปิดการศึกษาในแต่ละปีงบประมาณ
 
ขั้นตอนที่ ๖. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา ( ตัวจริง ) โรงเรียนการบินทหารบก จะเรียกให้มา
 
รายงานตัว เพื่อทำสัญญา และรับทราบข้อมูลสำหรับการเข้ารับการศึกษาต่อไป ( หากมีผู้สละ สิทธ์ในการเข้ารับการศึกษา จะดำเนินการเรียกผู้ที่เป็นตัวสำรองในลำดับต่อไป ) โดยขั้นตอนนี้ จะดำเนินการในประมาณเดือน สิงหาคม
 
* กระบวนการฝึกศึกษาของหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก
 
กระบวนการฝึกศึกษาของหลักสูตรศิษย์การบินทหารบกแต่ละรุ่นนั้นจะแบ่งการศึกษาเป็น ๒ หลักสูตรต่อเนื่อง คือ หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม ระยะเวลาการศึกษา จำนวน ๒๖ สัปดาห์ และ หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม ระยะเวลาการศึกษา จำนวน ๒๖ สัปดาห์ เช่นกัน รวมระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน ๕๒ สัปดาห์ หรือ ๑ ปี
 
หลังจากนั้นในประมาณ สัปดาห์ที่ ๕ ศิษย์การบินทุกนายจะเริ่มทำความคุ้นเคยกับอากาศยานในแต่ละประเภทที่จะทำการฝึกบิน ( ศิษย์การบินอากาศยานปีหมุนจะฝึกบินกับเฮลิคอปเตอร์ฝึก แบบ ๓๐๐ ( ฮ.ฝ.๓๐๐ ) , ศิษย์การบินอากาศยานปีกติดลำตัวฝึกบินกับเครื่องบินฝึก แบบ ๔๑ ( บ.ฝ.๔๑ ) ) โดยจะทำการฝึกบินในท่าทางบินมาตรฐานเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นช่วงของการฝึกบินปล่อยเดี่ยว
 
การฝึกบินก่อนการปล่อยเดี่ยวของศิษย์การบินอากาศยานปีกหมุน และปีกติดลำตัว
 
สำหรับการฝึกบินปล่อยเดี่ยวนั้นพื้นที่การฝึกบินโรงเรียนการบินทหารบกจะขอรับการสนับสนุนใช้พื้นที่ของสนามบินนครสวรรค์เป็นพื้นที่การฝึก เนื่องจากมีความเหมาะสมในเรื่องภูมิประเทศ และสภาพของลมฟ้าอากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการฝึกบินปล่อยเดี่ยวของศิษย์การบินใหม่ โดยการเดินทางไปฝึกบินนั้นเป็นไปตามขอบเขตของหลักสูตรที่กำหนด ที่ให้มีการออกฝึกนอกที่ตั้ง ศิษย์การบินทุกนายจะต้องผ่านขั้นตอนการฝึกบินปล่อยเดี่ยวนี้ก่อนจึงจะทำการฝึกศึกษาในขั้นตอนต่อไปได้ ซึ่งหลักสูตรกำหนดให้ศิษย์การบินต้องผ่านการฝึกบินปล่อยเดี่ยวไม่เกินชั่วโมงบินที่ ๒๐ หากชั่วโมงบินเกินกำหนดหรือไม่สามารถบินปล่อยเดี่ยวได้ จะต้องพ้นสภาพการเป็นศิษย์การบินทหารบก ฉะนั้นในขั้นตอนนี้จึงถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญของศิษย์การบินทหารบก ที่จะต้องมีความขยันหมันเพียร มีความอดทน ที่จะรับการถ่ายทอดทักษะด้านการบินจากครูการบิน และในขณะเดียวกันก็จะต้องศึกษาความรู้ภาควิชาการควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นหลักการในการฝึกปฏิบัติการบิน สำหรับศิษย์การบินทหารบกที่ผ่านขั้นตอนการฝึกบินปล่อยเดี่ยว จะได้รับการแสดงความยินดีจาก ครูการบิน และผู้บังคับบัญชา โดยจะมีพิธีการรดน้ำดำหัว มอบชุดบิน และหมวกสีเหลือง ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้รู้ว่าศิษย์การบินผู้นี้มีความสามารถทำการฝึกบินปล่อยเดี่ยวได้อย่างปลอดภัยแล้ว และได้รับการยอมรับเป็นศิษย์การบินทหารบกอย่างเต็มตัว พิธีการรดน้ำดำหัว มอบชุดบิน และหมวกสีเหลือง จะมีการกระทำต่อไปเรื่อยๆ ระหว่างการฝึกบินจนกว่าศิษย์การบินทหารบกจะผ่านขั้นตอนการฝึกบินปล่อยเดี่ยวทั้งหมด ตามจำนวนชั่วโมงการฝึกบินที่กำหนด
 
 
 
 
การฝึกบินกับเครื่องฝึกบิน อากาศยานจำลอง

 
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการบินทหารบก ประเภทศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม

 
พิธีปิดการศึกษา และการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินนักบินทหารบก ชั้นที่ ๓
 
เมื่อศิษย์การบินได้สำเร็จการศึกษาทั้งสองหลักสูตรต่อเนื่องแล้ว จะได้รับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินของนักบินทหารบก ชั้นที่ ๓ ในพิธีปิดการศึกษา และได้รับการบรรจุเป็นนักบินประจำกองพร้อมรบของหน่วยบินกองทัพบก และศิษย์การบินประเภทนายทหารประทวนหรือประเภทพลเรือนจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น “ ว่าที่ร้อยตรี ” นอกจากนั้นจะได้รับสิทธิเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายประเภทนักบินประจำกองพร้อมรบ จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท / เดือน ( ชั้นยศ ร้อยตรี ถึง ร้อยเอก ) พร้อมกับรับเงินเพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท / เดือน รวมแล้วได้รับเงินเพิ่มเดือนละ จำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท สำหรับสิทธิระหว่างฝึกศึกษาในหลักสูตรศิษย์การบิน ชั้นประถม และหลักสูตรศิษย์การบิน ชั้นมัธยม ผู้เข้ารับการศึกษาจะได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายประเภทศิษย์การบินทหารบก ตามชั้นยศ ( นายทหารสัญญาบัตร / นายทหารประทวน ) ตลอดระยะเวลาการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ( ตามตารางประกอบ )
 
ตารางเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายประเภทศิษย์การบินทหารบก

 

นายทหารชั้นสัญญาบัตรรับเงินเพิ่ม เดือนละ/บาท

นายทหารประทวนรับเงินเพิ่ม เดือนละ/บาท

หลักสูตรศิษย์การบิน ชั้นประถม
๒,๘๐๐
๒,๑๐๐
 
หลักสูตรศิษย์การบิน ชั้นมัธยม
๕,๕๐๐
๔,๒๐๐
 


ขอบคุณข้อมูลจาก ผู้พันตั้ม
ติอต่อสอบถาม
โรงเรียนการบินทหารบก
ต.เขาพระงาม  อ.เมือง จว.ลพบุรี  ๑๕๑๖๐
โทร. ๐๓๖ - ๔๘๖๙๒๕ ถึง  ๒๙  ต่อ ๓๙๗๖๒   

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 51,821 คน เขียนข่าวโดย : AVIATOR

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 23 พ.ค. 59
คำค้นหา